Գործառույթներ

Գրադարանն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
1.հավաքում և օգտագործման է տրամադրում գրադարանային փաստաթղթեր /գիրք, մամուլ, նոտա/ և դրանց վերաբերյալ տարաբնույթ տեղեկույթ.
2.ձևավորում, պահպանում, վերականգնում, համալրում, մշակում (ավանդական և էլեկտրոնային եղանակներով) և համակարգում է մանուկներին ու պատանիներին հասցեագրված գրադարանային հավաքածու.
3.ցուցակագրում, դասակարգում է գրադարանի հավաքածուն. կազմում նրա գրացուցակն ու մատենագրությունը.
4.ապահովում է գրադարանի հավաքածուի և տեղեկատվական համակարգերի մատչելիությունը, բացառությամբ՝ օրենքով սահմանված դեպքերի.
5.գրադարանից օգտվողներին մատուցում է որակյալ ծառայություններ.
6.խթանում է ընթերցանությունը, ինքնակրթությունը և ընթերցողների սոցիալական հաղորդակցման գործընթացները.
7.ապահովում է գրադարանային հավաքածուի գրավոր փաստաթղթերի /գիրք, մամուլ, նոտա/ պահպանումը և վերականգնումը.
8.տրամադրում է հավաքածուի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկույթ.
9.կազմում և հրատարակում է հայ մանկապատանեկան տպագիր գրքի և մամուլի մատենագիտական ցանկեր.
10.սպասարկում է ըստ տարիքային խմբերի տարբերակված հայերեն և ռուսերեն գրականություն.
11.կազմակերպում է շուրջ 60 օտարալեզու, այդ թվում պարսկերեն և չինարեն առանձնացված, գրականության օրինակելի սպասարկում.
12.սպասարկում է նոտաերաժշտական գրականություն.
13.կազմակերպում է կրթադաստիարակչական աշխատանքներ և սոցիոլոգիական հետազոտություններ.
14.կատարում է մեթոդական, տեղեկատու-մատենագիտական, հրատարակչական բազմաբնույթ աշխատանք.
15.ներդնում է նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
Հավաքածուի մատչելիությունն ապահովվում է`
1) գրադարանային հավաքածուի կազմում ընդգրկված փաստաթղթերի /գրքեր, նյութական այլ կրիչներ/ առկայության մասին տեղեկույթի, նրա աղբյուրների որոնման և ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությամբ, այդ թվում` տեղեկատու-որոնողական համակարգի միջոցով.
2) միջգրադարանային բաժնույթի միջոցով:

Բացահայտեք Ձեր հաջորդ գիրքը

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի ն/դ-4-րդ, 5-8-րդ, 9-12-րդ դասարանների սպասարկման և ընթերցանությունը կազմակերպողների սրահները խորհուրդ են տալիս կարդալ այս գրքերը

book title

Արփի Մաղաքյան – Երևանյան հեքիաթներ

book title

Ռ. Ջ. Պալացիո- Ջուլիանը

book title

Քրիստ Մանարյան — Ֆելոն ու խելառների գնացքը

book title

Անջելա Նանետտի – Պապիկս բալենի էր

book title

Լուսի Մոնտ Մոնթգոմերի — Աննան կանաչ կտուրներից 

book title

Դավիթ Սամվելյան — Ռոդենի ձմեռը

Ստուգել գրքի առկայությունը գրադարանում

Ստուգել